El Tribunal de Comptes, vinculat orgànicament al Consell General, és un òrgan tècnic independent que fiscalitza la despesa pública i que, a més de verificar la transparència de la gestió econòmica, financera i comptable de l’administració pública, controla que s’adigui a tota la normativa legal vigent; també emet informes i dictàmens sobre la comptabilitat i la gestió economicofinancera de l’administració pública andorrana.

  • El Tribunal de Comptes fiscalitza l’activitat econòmica financera de l’Administració pública, dels partits polítics, així com de les entitats vinculades o dependents d’ells, de les coalicions electorals i de les candidatures electorals, vetllant perquè s’ajustin a l’ordenament jurídic.
  • També supervisa l’execució i la liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels comuns, a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions que estableix la Llei de sostenibilitat de les finances públiques, d’estabilitat pressupostària i fiscal en matèria de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i fiscal.

La seva actuació ve regulada per la Llei del Tribunal de Comptes, aprovada pel Consell General en la sessió del 13 d’abril del 2000 i les seves modificacions posteriors, en especial la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral i la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

Des de l'any 2001, 2002 i 2004 respectivament, el Tribunal de Comptes forma part de l'Organització Internacional d'Entitats Fiscalitzadores Superiors (INTOSAI), de l'Organització d'Entitats Fiscalitzadores Superiors d'Europa (EUROSAI) i de l'Associació de les Institucions Superiors de Fiscalització que tenen en comú l'ús del francès (AISCCUF).