L'organització, l'estructura administrativa, les funcions i les competències que tenen atribuïdes es troben regulades en els articles 17 i següents de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d'abril del 2000 (el text refós de la qual va ser publicat per Decret legislatiu del 27-9-2017).

Article 17

Els òrgans del Tribunal de Comptes són:

 • a) El Ple
 • b) El president

Article 18

 1. El Ple està integrat per un president i entre dos i quatre membres.
 2. Les resolucions del Ple són adoptades per majoria. El vot del president diriment en cas d'empat.
 3. Qualsevol dels membres del Tribunal de Comptes pot formular vots particulars als informes de fiscalització adoptats i proposar recomanacions, que s'hauran d'adjuntar als informes.
 4. El Ple és convocat pel president a iniciativa pròpia o sempre que ho sol·liciti algun membre.

Article 19

Correspon al Ple:

 • a) Nomenar un secretari entre els seus membres.
 • b) Adoptar les disposicions necessàries per a complir els fins que aquesta Llei encomana al Tribunal de Comptes.
 • c) Exercir la funció fiscalitzadora i consultiva.
 • d) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Tribunal de Comptes i trametre'l a la Sindicatura.
 • e) Aprovar la memòria anual d'activitats i els informes, les memòries, les propostes, els dictàmens i les consultes, elaborats pels membres del Tribunal de Comptes.
 • f) Definir l'organització del Tribunal de Comptes i adjudicar-ne les tasques de fiscalització entre els seus membres.
 • g) Aprovar el Pla anual de treball del Tribunal de Comptes.

Article 20

Són atribucions del president:

 • a) Representar el Tribunal de Comptes en qualsevol instància.
 • b) Convocar i presidir el Ple.
 • c) Exercir la inspecció superior del Tribunal de Comptes.
 • d) Exercir la direcció i establir el règim de treball del personal del Tribunal de Comptes.
 • e) Proposar al Ple la memòria anual d'activitats del Tribunal de Comptes.
 • f) La gestió de les obligacions de despesa tal com fixa la Llei general de les finances públiques.
 • g) Comparèixer davant la Comissió habilitada quan aquesta així ho consideri o a iniciativa pròpia.

Article 21

A més de les funcions pròpies de membre del Tribunal de Comptes, el secretari ha de vetllar per la redacció de les actes de les sessions del Ple, ha d'expedir- ne les certificacions escaients, i en general, ha de complir totes aquelles altres funcions encarregades pel Ple.

Els òrgans del Tribunal de Comptes són el Ple i el president. El Ple està format actualment per dos membres i el propi president.

El Consell General en la seva sessió del dia 14 d'octubre del 2021, i d'acord amb el que disposa la Llei del Tribunal de Comptes, va designar el Sr. Francesc d'Assís Pons Tomàs pel càrrec de president del Tribunal de Comptes, i la Sra. Nuria López Sellés i el Sr. Carles Sansa Torm com a membres del Tribunal de Comptes.

President

Sr. Francesc d'Assís Pons Tomàs

fpons@tribunaldecomptes.ad

Membre

Sra. Núria López Sellés

nlopez@tribunaldecomptes.ad

Membre

Sr. Carles Sansa Torm

csansa@tribunaldecomptes.ad

Quadre General Salaris Mensuals Bruts any 2024 (en euros)

  Salari base Prima Total
President (*) 6.442,15 957,23 7.399,38
Membre secretari (**) 6.442,15 231,95 6.674,10
Membre 6.442,15   6.442,15

(*) Les funcions del president es regulen en l'article 20 de la Llei del Tribunal de Comptes

(**) Les funcions del secretari es regulen en l'article 21 de la Llei del Tribunal de Comptes

El personal al servei del Tribunal de Comptes ha d'estar en possessió de la titulació adequada i està subjecte al règim estatutari de la funció pública.

El personal al servei del Tribunal de Comptes té l'obligació de guardar en secret les qüestions, les matèries i els assumptes tractats i els acords adoptats, i en general, tota aquella informació que conegui en el desenvolupament de les seves funcions, mentre no s'hagin fet públics la memòria o l'informe corresponent o es resolgui definitivament la qüestió plantejada.

El President del Tribunal de Comptes és qui exerceix la direcció i estableix el règim de treball del personal del Tribunal de Comptes.

La plantilla del Tribunal de Comptes es divideix entre el cap d'Auditoria i Administració, l'Àrea Jurídica, el cos tècnic de fiscalitzacions i l'Administració, en l'actualitat el cos tècnic està format per vuit persones, i l'Administració consta de tres persones.

El règim retributiu del Tribunal es regeix en una classificació en funció de les capacitats i tasques de cada una de les persones que es contracta, aquesta graella salarial és la següent:

El personal del Tribunal de Comptes es desglossa segons el següent detall:

Taula retributiva anual 2024 A B Límit sup. A+B
Nivell de classificació Sou Base Màxim complement de carrera Banda màxima
XVI 68.692,82 34.346,41 103.039,23
XV 60.847,77 30.423,88 91.271,65
XIV 55.003,48 27.501,74 82.505,21
XIII 48.914,68 24.457,34 73.372,02
XII 43.144,19 21.572,10 64.716,29
XI 38.844,49 19.422,24 58.266,73
X 35.150,80 17.575,40 52.726,20
IX 31.379,71 15.689,85 47.069,56
VIII 27.957,82 13.978,91 41.936,74
VII 25.209,01 12.604,50 37.813,51
VI 22.765,75 11.382,87 34.148,62
V 20.780,90 10.390,45 31.171,35
IV 18.947,86 9.473,93 28.421,79
III 18.018,43 9.009,22 27.027,65
II 17.891,51 8.945,76 26.837,27

(Import brut en Euros)

El personal del Tribunal de Comptes es desglossa segons el següent detall:

Taula retributiva anual 2024    
Treballadors Nivell de classificació Sou Base Màxim complement de carrera Banda màxima
2 XIV 55.003,48 27.501,74 82.505,22
7 IX 31.379,71 15.689,85 47.069,56
1 VI 22.765,75 11.382,87 34.148,62
2 V 20.780,90 10.390,45 31.171,35

(Import brut en Euros)

El personal al servei del Tribunal de Comptes està subjecte al règim estatutari de la funció pública.

No aplica.

No aplica.