La definició, competències i àmbit d'actuació atribuïdes es troben regulades en els articles 1 a 9 de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d'abril del 2000 (el text refós de la qual va ser publicat per Decret legislatiu del 27-9-2017).

Article 2

Són funcions del Tribunal de Comptes:

 • 1. Funció fiscalitzadora:
  • a) Fiscalitzar l'activitat econòmica i financera de l'Administració pública, dels partits polítics i de les entitats vinculades o dependents d'aquests partits polítics, de les coalicions electorals i de les candidatures electorals, tot vetllant perquè s'ajustin a l'ordenament jurídic.
  • b) Supervisar l'execució i la liquidació dels pressupostos de l'Estat i dels comuns, a l'efecte de garantir el compliment de les obligacions que estableix la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal en matèria de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i fiscal.
  • c) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indicats a l'article 8, i també els avals i les exempcions fiscals directes i personals concedits per aquests ens.
  • d) Fiscalitzar els contractes subscrits per l'Administració pública en els casos en què així ho estableixi la normativa aplicable o en què el Tribunal de Comptes ho consideri convenient.
  • e) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de l'Administració pública.
  • f) Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferències, els avenços de fons i les altres modificacions dels crèdits pressupostaris inicials.
  • g) Analitzar la utilització dels recursos disponibles amb criteris d'eficiència i formular les propostes que tendeixin a millorar els serveis prestats per l'Administració pública.
  • h) Fiscalitzar l'eficàcia dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memòries de les subvencions, els crèdits, les ajudes i els avals, i indicar, si escau, les causes d'incompliment.
  • i) Fiscalitzar els comptes anuals dels partits polítics i de les agrupacions de representants, en els termes que estableix la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.
 • 2. Funció consultiva:
  • Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de la gestió econòmica i financera, li sol·licitin els ens públics indicats a l'article 8.
 • 3. Funció sancionadora:
  • a) Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors als partits polítics, les candidatures electorals i les agrupacions de representants en aplicació del règim sancionador que preveu la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.
  • b) Incoar els expedients sancionadors que preveu la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.

Article 3

 • 1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l'elaboració d'informes, memòries i estudis que, una vegada aprovats pel Ple, i juntament amb les al·legacions i les justificacions que hagin presentat els ens fiscalitzats i les recomanacions proposades per millorar la seva gestió, i els requeriments per complir amb els principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal, han de ser exposats com a part d'una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General.
 • 2. En la memòria anual de les seves activitats s'hi hauran d'incloure els resultats de tots els treballs realitzats, i en especial:
  • a) La fiscalització dels comptes dels comuns i dels òrgans que en depenen.
  • b) La fiscalització dels comptes dels quarts i dels òrgans que en depenen.
  • c) La fiscalització de l'activitat econòmicofinancera de les societats públiques.
  • d) La fiscalització de tots aquells organismes i entitats que gestionin cabals públics o que rebin subvenció de l'Administració pública.
  • e) La fiscalització dels comptes del Consell General i dels òrgans que hi estan vinculats.
  • f) La fiscalització dels comptes i de l'activitat econòmica financera dels partits polítics, coalicions i, quan correspongui, de les candidatures electorals.
 • 3. Amb caràcter anual, el Tribunal de Comptes també haurà d'elaborar i elevar al Consell General:
  • a) L'informe sobre la liquidació anual dels pressupostos de l'Administració general i de cadascuna de les entitats parapúbliques
  • b) L'informe sobre la liquidació anual de les despeses realitzades pels comuns a càrrec de les transferències rebudes de l'Administració general.
 • 4. El Tribunal de Comptes ha d'elaborar anualment un informe de fiscalització del finançament de cada partit polític i de les agrupacions de representants que rebin subvencions públiques, en els termes que disposa la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral; i un informe de fiscalització de les despeses i subvencions electorals de les candidatures en cada procés electoral, en els termes que disposa el capítol cinquè de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.
 • 5. Així mateix, el Tribunal de Comptes ha d'emetre a petició del Consell General o quan així ho estimi pertinent, informes, memòries o qualsevol altre estudi tècnic relatiu a les funcions definides a la present Llei.
 • 6. El Tribunal de Comptes ha de fer constar, en tots els seus informes o memòries, les infraccions, els excessos o les pràctiques irregulars que hagi observat i indicar les responsabilitats en què, al seu criteri, s'hagi incorregut, així com les mesures per exigir-les. Si d'aquestes actuacions se'n desprenen indicis de responsabilitat comptable, disciplinària o penal, ha de trametre l'informe a l'autoritat competent en la matèria.

Treballs any 2024 comptes 2023:

Tipologia dels treballs Nombre Import adjudicat
Treball externalitzats 8 176.404,38
Entitats fiscalitzades pel propi Tribunal 43  

(Import en Euros)

No aplica.