La Constitució del Principat d'Andorra proclama com a principis inspiradors de l'acció de l'Estat el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. La norma fonamental incorpora així una visió moderna dels poders públics com a garants de les condicions d'igualtat en les que els ciutadans poden exercir la seva llibertat. En una societat avançada, el pes creixent de l'Administració pública i l'evolució constant de les relacions econòmiques i financeres reclamen uns comptes públics clars i equilibrats. D'altra banda, el control democràtic dels poders públics ha de permetre als ciutadans, cada cop més sensibilitzats, jutjar les opcions polítiques també en funció dels resultats de la seva gestió, la qual cosa exigeix la creació d'instruments i de mecanismes adequats de control dels moviments dels fons públics i de la gestió dels cabals públics.

D'acord amb el règim polític de Coprincipat parlamentari que s'ha dotat Andorra, la Constitució atribueix al Consell General, representant del poble andorrà, la potestat d'impulsar i controlar l'acció política del Govern. D'altra banda, la Llei general de les finances públiques de 19 de desembre de 1996, en la seva exposició de motius, aconsella la creació d'un Tribunal de Comptes per tal que d'una manera independent i tècnica supervisi el compliment de l'ordenament jurídic en matèria econòmica i, en especial, les obligacions dimanants de la mateixa Llei.

Cal destacar la plena independència de l'òrgan dins del seu sotmetiment a l'ordenament jurídic. L'àmbit de les seves competències s'estén a l'Administració general, els comuns, les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques i qualsevol òrgan o entitat que conformi l'Administració pública andorrana d'acord amb l'article 13 del Codi de l'Administració, així com a tots aquells organismes, entitats, persones físiques i jurídiques que en rebin subvencions, crèdits, ajudes i avals; també fiscalitza els comptes dels partits polítics i els comptes electorals.

Els principis rectors de la fiscalització del sector públic es recullen en els textos següents, aprovats per la INTOSAI i reconeguts per l'Assemblea general de les Nacions Unides a través de les resolucions A/Res/66/209 i A/Res/69/228:

Declaració de Lima sobre les línies bàsiques de la fiscalització. (ISSAI 1)

Declaració de Lima (ENG )
Declaració de Lima (ESP)
Declaració de Lima (FRA)

Declaració de Mèxic sobre la independència de les Entitats Fiscalitzadores Superiors. (ISSAI 10)

Declaració de Mèxic (ENG)
Declaració de Mèxic (ESP)
Declaració de Mèxic (FRA)

Resolució de l’Assemblea General de les Nacions unides A/66/209, per la "Promoció de l'eficiència, el retiment de comptes, l'eficàcia i la transparència de l'administració pública mitjançant l'enfortiment de les Entitats Fiscalitzadores Superiors".

A/RES/66/209 (ENG)
A/RES/66/209 (ESP)
A/RES/66/209 (FRA)

Resolució de l’Assemblea General de les Nacions unides A/69/228 per la "Promoció de l'eficiència, el retiment de comptes, l'eficàcia i la transparència de l'administració pública mitjançant l'enfortiment de les Entitats Fiscalitzadores Superiors".

A/RES/69/228 (ENG)
A/RES/69/228 (ESP)
A/RES/69/228 (FRA)