La Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern, sotmet l'actuació de l'Administració pública al principi de transparència, tal i com preveu l'apartat 3 de l'article 72 de la Constitució del Principat d'Andorra.

Aquest principi és un pilar fonamental en una societat democràtica i plural, atès que no únicament fomenta la integritat, eficàcia, eficiència i responsabilitat de les autoritats públiques, sinó que també permet a la població formar-se una opinió en relació amb l'estat dels assumptes d'interès general.

Si bé l'ordenament jurídic andorrà contempla obligacions de transparència en diferents àmbits, com, per exemple, en relació amb les normes de publicitat en matèria de contractació pública, resulta necessari continuar ampliant i reforçant la transparència de l'activitat administrativa. Es tracta de permetre una trans­formació profunda en l'organització de les administracions i la seva relació amb la ciutadania per fomentar el coneixement de l'activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.   

Es desenvolupa el principi de trans­parència a través de l'establiment d'obligacions de publicitat activa a càrrec de les administracions i entitats públiques i reconeixent el dret d'accés a la informació pública.